Uslovi i odredbe korišćenja

Uslovi i odredbe korišćenja

Prihvatanjem „Uslova i odredba korišćenja“ (i) izražavate svoju izričitu i nedvosmislenu saglasnost da se podaci popunjeni u ovom obrascu prosleđuju Valoris centru (u daljem tekstu „Valoris“) i obrađuju, u skladu sa odredbama Zakona br. 677/2001, odnosno EU Uredbi br. 2016/679, sa ciljem pružanja informacija o uslugama VALORIS-a, direktno ili preko ugovornih partnera i (ii) potvrđujete da podaci pripadaju vama i da su tačni i važeći. Prenos podataka nije obavezan, ali odbijanjem dolazi do nemogućnosti kontaktiranja i pružanja traženih informacija. Prema gorenavedenim zakonskim normama, imate pravo da budete informisani, pravo na pristup podacima, pravo na intervenciju / menjanje podataka, pravo na prigovor, „pravo na zaborav“, pravo da ne odlučujete samostalno, kao i pravo da se obratite Državnom nadzorom organu za obradu podataka o ličnosti i nadležnom sudu. Na primer, imate pravo da u bilo kom trenutku, besplatno i bez ikakvog opravdanja, uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga. Za ostvarivanje bilo kog od ovih prava kada je u pitanju VALORIS, potrebno je da nam se obratite pisanim zahtevom, datiranim i potpisanim u sedištu u Bukureštu, Sektor 3, Sos. Dudesti-Pantelimon 42, zgrada Centra RAMS, sprat 7, poštanski broj 033094 ili na email: contact@valoris.ro. VALORIS je upisan u Registar evidencije operatera ličnih podataka pod br. 4017, a uz vašu saglasnost, popunjeni podaci će se čuvati na neodređeno vreme, a njihovo ažuriranje će se vršiti u okviru direktnih marketinških kampanja koje sprovodi VALORIS ili na vaš zahtev. Primenili smo adekvatne procedure kako bismo zaštitili i obezbedili informacije koje prikupljamo. Vaši lični podaci se neće koristiti u druge svrhe, osim uz vašu dozvolu ili ako zakon ili profesionalni standardi to dozvoljavaju ili nameću. Saglasni ste da VALORIS može da ukloni vaše lične podatke ako postoji bilo kakva sumnja ili je vidljivo da su uneti podaci netačni ili u suprotnosti sa etičkim standardima i praksom.

Popunjavanje pojedinih ličnih podataka traženih u odeljku „Karijera“ je korisno, ali nije obavezno. Međutim, delimičnim popunjavanjem možete ograničiti vaše šanse da pronađete posao. Popunjavanjem i slanjem biografije (lične podatke) dozvoljavate Valoris Centru (Valoris) da obrađuje i evidentira vaše lične podatke u bazi podataka za apliciranje (u daljem tekstu baza podataka), kako bi vas zaposlio ili pomogao da pronađete posao.

 

Istovremeno, izražavate svoju saglasnost da:

 

Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni trećim licima, u cilju pronalaženja zaposlenja, pri čemu je treća strana potencijalni poslodavac, iz Rumunije ili inostranstva, poštujući njihovu poverljivost u odnosu na sve uključene strane.

Valoris ukloni vaše lične podatke iz baze podataka ukoliko postoje bilo kakve sumnje ili je očigledno da su popunjeni podaci netačni ili u suprotnosti sa etičkim praksama i standardima.

Primanje biltena sa ponudama za zapošljavanje u kompaniji Valoris ili kod Valoris partnera, odnosno kontaktiranje putem telefona/e-maila radi predstavljanja novih profesionalnih mogućnosti.

Takođe, navodite da imate 16 godina i da ste legalno sposobni da prihvatite prikazane uslove i odredbe. U suprotnom, imate saglasnost ovlašćenog zakonskog staratelja da ponudite svoje lične podatke.

Potvrđujete činjenicu da su dati lični podaci tačni i važeći. Prema Zakonu br. 677/2001, odnosno EU Uredbi br. 2016/679, imate pravo da budete informisani, pravo na pristup podacima, pravo na pravo na intervenciju / menjanje podataka, pravo na prigovor ili „pravo na zaborav“, pravo da ne odlučujete samostalno, kao i pravo da se obratite Državnom nadzorom organu za obradu podataka o ličnosti i nadležnom sudu. Na primer, imate pravo da u bilo kom trenutku, besplatno i bez ikakvog opravdanja, uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga. Za ostvarivanje bilo kog od ovih prava kada je u pitanju VALORIS, potrebno je da nam se obratite pisanim zahtevom, datiranim i potpisanim u VALORIS sedištu na adresi Dudesti-Pantelimon 42, Centar RAMS, 7. sprat, 3. okrug, Bukurešt, poštanski broj 033094 ili slanjem e-pošte na contact@valoriscenter.com.

Uz vašu dozvolu, Valoris će čuvati vaše lične podatke u periodu od 12 meseci od njihovog poslednjeg ažuriranja, a njihovo ažuriranje će se vršiti u okviru diskusija koje Valoris pokrene (e-mailom, telefonom ili tokom intervjua) ili na vaš zahtev.

Valoris je dužan da bezbedno upravlja ličnim podacima  samo u skladu sa propisanim svrhama. Sproveli smo adekvatne procese kako bismo zaštitili i obezbedili informacije koje prikupljamo. Vaši lični podaci se neće koristiti u druge svrhe, osim uz vašu dozvolu ili ako zakon ili profesionalni standardi to dozvoljavaju ili nameću.